Všeobecné Obchodné Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti ONET DIGITAL, trgovina in storitve, d.o.o., so sídlom Igriska 32,1235 Radomlje, Slovinsko, evidenčné číslo: SI59919736, zapísanej v Obchodnom registri Slovinska (ďalej len “predávajúci”), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len “občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.sbrina.sk (ďalej len “webová stránka”). Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet”). Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný ohľadom tohto tovaru uzavrieť kúpnu zmluvu. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
– objednávanom tovaru (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
– spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky:

Všetky ceny sú uvedené v slovenských korunách.

Akciová ponuka platí do vypredania zásob.

Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: – v hotovosti na dobierku;
– Kreditné karty (Žiadne peniaze nie sú účtované z karty pred odoslaním tovaru. 24 mesačnú záruku.)

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je účtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytváraní objednávky v okamihu jej odoslania. Táto suma predstavuje vždy konečnú cenu vrátane príslušnej sadzby DPH a účtované dopravy.

cena poštovného

GLS Slovenská – Balík Do ruky: 60 Sk

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Platobné pokyny dostane kupujúci emailom po potvrdení objednávky. Pre urýchlenie expedície môže kupujúci zaslať bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na [email protected] . Daňový doklad – faktúra bude kupujúcemu zaslaná spolu s tovarom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci využiť formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy kupujúci, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim na bankový účet. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Preprava a dodanie tovaru:

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Dodacie podmienky:

3-5 pracovných dní

reklamácia:

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá najmä kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
c. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, d. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci od kupujúceho dostal reklamovaný tovar.

Reklamačný poriadok: Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho:

GLS LOGISTIC PARK – ONET DIGITAL, trgovina in storitve, d.o.o.,
Budca 1039, 96233 Budca
 

Všetok reklamovaný tovar odovzdáva predávajúci výrobcovi na odborné posúdenie, ktorého cieľom je určiť, či vada, kvôli ktorej je tovar reklamovaný, vznikla chybou výrobného procesu. Tovar odoslaný kupujúcim k reklamácii musí byť opatrené písomným vyjadrením kupujúceho s popisom vád, kvôli ktorým tento tovar reklamuje. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru späť predávajúcemu nesie vždy kupujúci.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravená zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch informovať.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected] . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Kupujúci sa môže v prípade problémov obrátiť na telefónne číslo 228 226 812 alebo na e-mailovú adresu [email protected].

Ako postupovať pri výmene alebo vrátenie tovaru

Ak nie ste spokojní s naším tovarom, stačí nám ho spolu s faktúrou (tú si skopírujte) a číslom Vášho účtu zaslať späť. (Doporučene, NIE! Na Dobierku – akékoľvek odoslanej balíky s Dobierkou nebudú prijaté) Po doručení tovaru k nám na centrálu, Vám peniaze odošleme. Bohužiaľ nevykonávame vrátenie peňazí na Poštové poukážku ani iné formy.

Výmena je tiež možná. V prípade, že Vám oblečenie nesedí, môžete ho vymeniť za inú veľkosť alebo aj iný tovar. Vždy nám prosím napíšte kódy produktov, či vieme, za čo Vám produkt máme vymeniť. Zašlite nám tovar na výmenu spolu s faktúrou opäť na rovnakú adresu.

Vždy si prosím, urobte kópiu faktúry a poznačte si číslo objednávky, bez neho sa reklamácia nedá uplatniť. Vzhľadom k tomu, že sme zahraničné e-shop, centrála s tovarom je mimo SR a ako sa k nám tovar vráti späť, môže to trvať aj 1-2 týždne. Čím sa môže oneskoriť vrátenie peňazí, za čo sa Vám veľmi ospravedlňujeme.

Adresa pre výmenu alebo vrátenie tovaru je:

GLS LOGISTIC PARK – ONET DIGITAL, trgovina in storitve, d.o.o.,
Budca 1039, 96233 Budca

 

Na účely podnikania ONET DIGITAL, trgovina in storitve, d.o.o. zhromažďuje nasledujúce používateľské dáta ::

meno a priezvisko,
adresu, miesto a krajinu
e-mail
kontaktné telefónne číslo,
heslo v šifrovanom formáte (pre registrovaných používateľov)
Z bezpečnostných dôvodov sa tiež zhromažďujú adresy IP, z ktorých užívatelia pristupujú k webu.